iCity

FB

Uruchom Red Bull Music Academy Radio w nowym oknie

RB

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak iCity: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez iCity poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie na warunkach określonych w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, nie są zbierane podczas takiego przeglądania. Reklamy w ramach Serwisu, w tym między innymi Bannery, nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników. iCity nie gromadzi danych na temat Użytkowników nieposiadających Konta, takich jak: czas logowania bądź rodzaj przeglądarki internetowej.

Użytkownicy winni mieć świadomość, iż iCity może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie jej przekazanym. Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: (a) iCity może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; (b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; (c) iCity może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo Terytorium lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń Praw, Dóbr bądź innych praw.

Administratorem Danych jest iCity. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez iCity na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów iCity jako administratora Danych.

Użytkownikom Zarejestrowanym przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.

iCity dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników Zarejestrowanych, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych Usług lub Funkcjonalności przez bądź przy udziale Partnerów.

iCity może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).

iCity wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci. Przede wszystkim, Serwis wymaga, przy żądaniach dostępu do Danych, ustanowienia "bezpiecznej sesji", przy użyciu Secure Socket Layer (SSL), zrozumiałego jedynie dla Urządzeń końcowych Użytkownika oraz Systemu iCity. Ponadto, wiele obszarów Serwisu wymaga użycia unikalnego identyfikatora Użytkownika oraz hasła, jako dodatkowych zabezpieczeń, które pomagają chronić Dane. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie tych informacji przez Użytkowników w ścisłej tajemnicy.

Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża Zgodę na zbieranie i przetwarzanie Danych jego dotyczących na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.

X

Pliki Cookie

Serwis iCity.pl informuje, że stosuje cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony iCity.pl.